Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, tập thể 2021

Quyết định này là cơ sở để phục vụ cho công tác đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm và thực hiện các chế độ khác đối với viên chức và người lao động

Quyết định xếp loại chất lượng tập thể năm 2021: ĐƯỜNG DẪN TRUY CẬP

Quyết định xếp định chất lượng Phó Viện trưởng năm 2021: ĐƯỜNG DẪN TRUY CẬP

Quyết định xếp loại chất lượng cá nhân năm 2021: ĐƯỜNG DẪN TRUY CẬP