Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ :” Nghiên cứu ứng dụng vật liệu nano để cải tiến chế phẩm tạo màng HPMC dùng trong bảo quản quả chuối”

NCS Nguyễn Thị Minh Nguyệt

 

Sáng ngày 15/08/2017 tại Viện cơ điện Nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch (VIAEP) đã diễn ra lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Minh Nguyệt với đề tài:” Nghiên cứu ứng dụng vật liệu nano để cải tiến chế phẩm tạo màng HPMC dùng trong bảo quản quả chuối” với sự hướng dẫn khoa học của TS. Trần Thị Mai và PGS.TS. Nguyễn Duy Lâm.