Chương trình học tập tại trường Đại học MISSOURI - COLUMBIA - USA

Thư thông báo về chương trình học tập tại trường Đại học Missouri năm học 2015

       Học viên tìm kiếm thông tin hợp tác, trao đổi học tập với Trường Đại học Missouri, nơi có nhiều sinh viên Việt Nam đang theo học.

 

         Dưới đây là thư thông báo về chương trình học tập tại trường Đại học Missouri năm học 2015, các hình ảnh về hoạt động của trường, trong đó có một vài hình ảnh của đoàn cán bộ Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ Sau thu hoạch đến thăm và làm việc với Trường Đại học Missouri.